Location:  800 W. Arrow Hwy, Upland, CA 91786
Office Phone: (909)983-3660

  • White YouTube Icon
  • White Instagram Icon

@2017 Praise Chapel Ontario of Praise Chapel Fellowship